Ce este EFT?

EFT se pronunţӑ cel mai adesea i-ef-ti pentru cӑ provine din cuvintele în limba englezӑ Emotional Freedom Techniques care înseamnӑ Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ. Metoda este întâlnitӑ şi sub numele Tapping sau The Tapping Solution tradusӑ în românӑ ca Soluţia de Tapotare.
EFT o metodӑ minte-corp pentru eliberarea emoţiilor negative nerezolvate care afecteazӑ starea de bine fizic, emotional şi mental şi împiedicӑ schimbarea sau atingerea unor performanţe. Indiferent ce aspect al vieţii dorim sӑ schimbӑm, existӑ întotdeauna emoţii negative nerezolvate în trecut care ne blocheazӑ astӑzi. EFT te ajutӑ sӑ explorezi, sӑ accepţi şi sӑ transformi realitatea ta emoţionalӑ, emotii, gânduri şi credinţe care te însoţesc la nivel conştient sau inconştient, pentru aborda orice problemӑ cu o atitudine sӑnӑtoasӑ, productivӑ şi creativӑ.
EFT îmbinӑ elemente din medicina tradiţionalӑ chinezӑ cu elemente de psihologie modernӑ. Metoda constӑ în presarea unor puncte de pe meridianele energetice ale corpului, într-o secvenţӑ numitӑ reţeta de bazӑ, în timp ce sunt rostite anumite afirmaţii.
 
EFT este o metodӑ simplӑ, practicӑ ce poate fi folositӑ de adulţi şi copii, singuri sau asistaţi de un practician sau coach EFT.

Cum a apӑrut EFT?

Istoria EFT începe cu acupunctura şi meridianele energetice care stau la baza medicinii tradiţionale chineze. Existӑ pӑreri cӑ acupunctura este folositӑ de mii de ani în Asia. Prima carte cunoscutӑ de medicinӑ chinezӑ este Huángdì Nèijīng sau Opera Clasicӑ de Medicinӑ Internӑ a Împӑratului Galben. Data apariţiei este incertӑ. Unii autori o situeazӑ în jurul anului 200 î.e.n., alţii între secolul I î.e.n. şi I e.n.
Dr. George Goodheart (1918-2008), un renumit chiropractor american, a fost primul care plantat sӑmânţa pentru ce va fi cunoscut mai târziu sub numele EFT. Dupӑ ce a citit o carte scrisӑ de preşedintele Societӑţii de Acupuncturӑ din Marea Britanie, dr. Goodheart a introdus, în 1964, o nouӑ metodӑ de testare a corpului pentru informaţii despre propriile nevoi, pe care a numit-o Kinesiologie Aplicatӑ. Kinesiologia aplicatӑ a fost utilizatӑ pentru îmbunӑtӑţirea diagnosticelor şi tratamentelor prin chiropracticӑ, extinzându-se apoi la alte discipline. În 1979, Dr. Goodheart a devenit primul chiropractor oficial al echipei olimpice a Statelor Unite. Contribuţia sa la dezvoltarea EFT a fost observaţia cӑ se pot obţine aceleaşi beneficii prin înlocuirea acelor cu presiunea manualӑ în punctele de acupuncturӑ, prin presare repetatӑ sau tapotare.
Dr. John Diamond, psihiatru australian, prieten şi coleg cu dr. Goodheart, a dezvoltat în anii ’70 o variantӑ a kinesiologiei aplicate pe care a numit-o Kinesiologie Comportamentalӑ şi mai târziu Analiza Viaţӑ-Energie (Life-Energy Analysis). El a fost primul care a descris legӑtura dintre meridianele energetice şi emoţii. A introdus afirmaţiile pozitive în timp ce erau presate puncte specifice de acupuncturӑ, pentru a trata probleme emoţionale.
Dr. Roger Callahan, psiholog american, a studiat Kinesiologia Aplicatӑ şi sistemul de meridiane energetice, cӑutând soluţii pentru pacienţi cu anxietate şi fobii, care nu obţineau rezultate prin metode tradiţionale. El a descoperit cӑ, dacӑ pacientul se concentreazӑ pe frica sa în timp ce preseazӑ puncte de pe meridianele energetice, frica dispare, adesea permanent. Aşa s-au nӑscut algoritmii numiţi iniţial Tehnica Callahan şi apoi TFT (Thought Field Therapy). Algoritmii presupun presarea unei secvenţe de puncte ale meridianelor energetice corespunzӑtoare emoţiei, în timp ce se spun anumite fraze. TFT utilizeazӑ algoritmii în combinaţie cu testarea muscularӑ, procedurӑ care poate fi realizatӑ doar de o persoanӑ format în Kinesiologie Aplicatӑ, ceea ce o face greu de aplicat. Dr. Callahan a fost cel care introdus corectarea sindromului beneficiului secundar (motivul psihologic subsconştient care împiedicӑ vindecarea/schimbarea pentru cӑ reprezintӑ un câştig pentru pacient).
Dr. Patricia Carrington, psiholog, a învӑţat metoda Callahan şi s-a întrebat dacӑ metoda poate fi simplificatӑ şi dacӑ un algoritm unic este la fel de eficient ca algoritmii TFT. Ea a dezvoltat o secvenţӑ unicӑ, numitӑ Acutap şi a eliminat testarea muscularӑ. Mai târziu, a abandonat Acutap în favoarea EFT, dezvoltatӑ în paralel de alt student al lui Callahan, Gary Craig, şi a contribuit la îmbunӑtӑţirea acesteia prin dezvoltarea metodei alegerilor.
Gary Craig, absolvent de inginerie la Stanford, a fost unul din cei mai buni studenţi ai lui Callahan. El s-a separat de acesta în încercarea de a gӑsi un algoritm unic, pe care l-a prezentat sub numele EFT (Emotional Freedom Technique). EFT a fost prezentatӑ public pentru prima oarӑ în 1995. Gary Craig a pus la dispoziţie public, pe website-ul sӑu, detaliile metodei EFT astfel încât sӑ poatӑ fi folosit de orice.
Astӑzi existӑ mai multe variante ale metodei EFT dezvoltate de diverşi studenţi ai lui Gary Craig şi alţi practicieni, popularizate sub diverse nume, din care cea mai popularӑ este The Tapping Solution.

Cum lucreazӑ EFT?

Rezultate remarcabile au fost obţinute prin aplicarea EFT în domenii extrem de variate, precum fobii, tulburӑri de stres post-traumatic, traume, dependenţe, diverse afecţiuni acute sau cronice şi în numeroase aspecte legate de psihologie, dezvoltare personalӑ sau performanţӑ.
Studii ştiinţifice recente indicӑ o scӑdere semnificativӑ a cortizolului (hormon de stres) pânӑ la 50%, dupӑ o sesiune de o orӑ de EFT.
Cu toate acestea, mecanismul exact care permite obţinerea rezultatelor nu este cunoscut. Se presupune cӑ o memorie care cauzeazӑ suferinţӑ produce o întrerupere în sistemul energetic şi aceasta conduce la apariţia unei emoţii negative. Prin presarea punctelor energetice, este restabilit fluxul energetic normal şi este eliminatӑ emoţia negativӑ care apoi nu mai apare la rememorarea evenimentului care a produs-o.
Integrarea minte-corp-energie este un domeniu nou, numit psihologie energeticӑ care grupeazӑ mai multe abordӑri precum EFT.
 
În prezent se fac eforturi pentru finatarea cercetӑrilor legate de EFT, în acest domeniu liderii fiind dr Dawson Church (EFT Universe) şi asociaţiile AAMET International (The Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) şi ACEP (Association for Comprehensive Energy Psychology).

EFT - Reţeta de bazӑ

Reţeta de bazӑ este o secvenţӑ simplӑ, în 5 paşi :

  1. Identificarea problemei. Problema sau ţinta unei secvente EFT poate fi o emoţie, o senzaţie corporalӑ sau o credinţӑ. În prima etapӑ identificӑ ţinta şi noteaz-o. Secvenţa este legatӑ de o ţintӑ unicӑ, ca de exemplu : durerea de cap din spatele urechii drepte, furia declanşatӑ de discuţia telefonicӑ cu colegul din departamentul X, pofta bruscӑ de ciocolatӑ care mӑ împiedicӑ sӑ mӑ gândesc la altceva, etc.
  2. Testarea intensitӑţii iniţiale. Atribuie ţintei o intensitate de la 0 la 10 pe o scarӑ subiectivӑ, unde 10 este intensitatea maximӑ. Testarea iniţialӑ are ca scop urmӑrirea progresului.
  3. Fiecare secvenţӑ începe cu o afirmaţie numitӑ afirmaţie de setare care se rosteşte de trei ori în timp ce este presat punctul numit karate (vezi mai jos schema punctelor). Frazele sunt construite astfel încât sӑ exprime recunoaşterea problemei şi acceptarea de sine, în ciuda problemei.

Afirmaţia de setare standard este :
« Cu toate cӑ am aceastӑ …. (problema=ţinta), mӑ accept profund şi complet/mӑ iubesc şi mӑ accept exact aşa cum sunt”.
Afirmaţiile sunt flexibile şi le poţi adapta, dar este extrem de important sӑ nu elimini recunoaşterea problemei, chiar dacӑ foloseşti o formulare negativӑ.

  1. Secvenţa. Secvenţa este partea fundamentalӑ a metodei EFT şi constӑ în una sau mai multe runde de tapotӑri într-o serie de puncte aflate pe meridianele energetice. Tapoteazӑ de 5-7 ori în fiecare punct, în timp ce rosteşti afirmaţia de aducere aminte « aceastӑ … (problemӑ=ţintӑ) »
  2. Retestarea intensitӑţii. La sfârşitul secvenţei re-evalueazӑ intensitatea ţintei şi, dacӑ este diferitӑ de zero, reia secvenţa pânӑ intensitatea este zero sau se plafoneazӑ la o anumitӑ valoare.

Schema punctelor :
Punctul muchia palmei numit "karate" (K) : pe muchia palmei la jumӑtatea distanţei între baza degetului mic şi încheietura mâinii.
Vârful capului (VC) : pe coroana capului, la jumӑtatea distanţei între creştet şi frunte.
Început sprânceanӑ (IS): la începutul sprâncenei, pe os, în apropierea centrului feţei.
Coada ochiului (CO): pe os, în apropiere de coada ochiului.
Sub ochi (SO) : pe marginea superioarӑ a pomeţilor, sub pupilӑ când privim drept inainte.
Sub nas (SN): pe şanţul de sub nas, deasupra buzei superioare.
Bӑrbie (B) : în scobitura dintre buza inferioarӑ şi bӑrbie.
Claviculӑ (C): sub claviculӑ, aproximativ la 5 cm stânga sau dreapta de la linia medianӑ.
Sub braţ (SB) : pe partea lateralӑ a truchiului, aproximativ 10 cm în jos sub braţ.
Punctele IS, CO, SO, C, SB sunt simetrice, pe cele douӑ pӑrţi ale corpului, stânga şi dreapta.

CLUB EFT

CLUB EFT este un grup deschis al celor care sunt interesaţi sӑ practice EFT, individual şi în grup. Urmӑreşte articolele de pe blog şi înscrie-te în grupul facebook CLUB EFT şi la evenimentele online.
Înainte de a face exerciţiile EFT, asigurӑ-te cӑ ai citit Termenii de utilizare.
Pentru a utiliza în mod eficient exerciţiile de grup sau înregistrate, citeşte mai jos despre beneficii împrumutate.

Beneficii împrumutate

Prin beneficii împrumutate înţelegem efectele pozitive obţinute în cursul sesiunilor EFT în grup sau atunci când faci exerciţii EFT dupӑ un script, înregistrare audio sau video, chiar şi atunci când tema exerciţiului aparent nu are nici o legӑturӑ cu experienţele tale.
Efectele pozitive ale beneficiilor împrumutate sunt limitate şi nu poţi atinge aceleaşi rezultate ca atunci când lucrezi individual, singur sau împreunӑ cu un coach sau practician, pe probleme specifice. Însӑ este foarte simplu, nu ai nevoie sӑ înveţi nimic în afara punctelor pe care trebuie sӑ le presezi şi nici sӑ te gândeşti ce spui.
Repetarea unor exerciţii EFT pe teme specifice, de cel puţin 3 ori pe sӑptӑmânӑ, are efecte benefice notabile pe termen lung.
Pentru a maximiza efectele exerciţiilor EFT înregistrate sau atunci când participi la un grup EFT, urmeazӑ paşii de mai jos :

  • Scrie pe o hârtie problema ta din momentul respectiv ;
  • Notezӑ întensitatea de la 0 la 10.
  • Pune deoparte hârtia şi concentreazӑ-te pe exerciţiul înregistrat sau de grup. Nu te gândi la ce ai scris.
  • Dupӑ ce exerciţiul EFT s-a încheiat, reciteşte ce ai scris şi noteazӑ schimbarea produsӑ.

 
IMPORTANT : dacӑ eşti într-o stare emoţionalӑ extremӑ sau ai experimentat evenimente foarte traumatice în trecut, NU face exerciţii EFT singur/singurӑ, fӑrӑ prezenţa sau îndrumarea unui specialist calificat.